Regulamin konkursu

SecretBall

 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą „SecretBall”.
 3. Organizator przeprowadza konkurs zgodnie z Regulaminem, regulaminem Serwisu Instagram oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Administrator Serwisu Instagram, spółka META Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone, nie jest organizatorem ani sponsorem niniejszego Konkursu oraz jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu organizacji niniejszego Konkursu.
 5. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Konkursu Organizatora dostępnej pod adresem secretball.pl/konkurs oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Rozpoczęcie Konkursu następuje w dacie 01.06.2024 r., a jego zakończenie w dacie 23.06.2024 r. o godz. 20:59.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu przed terminem wskazanym w punkcie powyższym.
 8. Ogłoszenie o zakończeniu Konkursu zamieszcza się na stronie internetowej Konkursu Organizatora, najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem zakończenia.
 9. Konkurs jest realizowany za pośrednictwem strony internetowej Konkursu Organizatora: secretball.pl/konkurs/, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani grą, której wynik zależy od przypadku.
 1. Przystąpienie do konkursu
 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zamieszkiwania na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. złożenie zamówienia, na stronie internetowej Sklepu Organizatora, w terminie od dnia 01.06.2024 r. do dnia 22.06.2024 r. do godz. 23:59,
  2. wykonanie zadania konkursowego polegającego na: wytypowaniu półfinalistów Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn 2024, finalistów Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn 2024 oraz zwycięscy Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn 2024; udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe,
  3. wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, w czasie trwania Konkursu.
 4. Formularz zgłoszeniowy jest udostępniony w obszarze strony internetowej secretball.pl/konkurs.
 5. W celu uzyskania dostępu do strony internetowej z formularzem zgłoszeniowym, konieczne jest dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript.
 6. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych i kompletnych danych Uczestnika.
 7. Zamieszczając odpowiedź na pytanie konkursowe na potrzeby Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi upoważnienia do wykorzystania danej odpowiedzi w celu ogłoszenia informacji o zwycięzcy Konkursu, a także celach reklamowych i marketingowych.
 8. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego, poprzez zaznaczenie pola kontrolnego Uczestnik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie konkursu. Uczestnik otrzyma potwierdzenie zgłoszenia, poprzez otrzymanie wiadomości e-mail.
 10. Uczestnicy, którzy nie spełnią warunków określonych w Regulaminie Konkursu, zostaną wykluczeni z udziału w Konkursie.
 11. Uczestnikiem konkursu nie może być:
  1. członek personelu Organizatora,
  2. członek rodziny personelu Organizatora.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór zwycięzców
 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 17.07.2024 r. w siedzibie Organizatora. Wynik rozstrzygnięcia zostanie opublikowany w dniu rozstrzygnięcia na Profilu Instagram Organizatora
 2. Do udziału w rozstrzygnięciu konkursu zakwalifikowani zostaną Uczestnicy, którzy spełnili kryteria przystąpienia do konkursu.
 3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który prawidłowo wytypował półfinalistów Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn 2024, finalistów Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn 2024, zwycięzcę Mistrzostw Europy w piłce nożnej mężczyzn 2024 oraz udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 4. W przypadku wielości Uczestników, którzy prawidłowo dokonali typowania, o którym mowa w punkcie powyższym, jury ustanowione przez Organizatora, na podstawie przeprowadzonych obrad, wyłoni zwycięzcę nagrody głównej oraz czterech zwycięzców nagrody pobocznej.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przy udziale jury ustanowionego przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców na podstawie przeprowadzonych obrad.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej, w dniu 18.07.2024 r., w wiadomości e-mail przesłanej pod adres poczty elektronicznej, podany w formularzu zgłoszeniowym.
 1. Nagrody
 1. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma konsole PlayStation 5 Slim oraz dwa mystery box’y premium,
 2. Zwycięzca nagrody pobocznej otrzyma mystery box premium.
 3. Warunkiem wydania nagrody jest udzielenie udokumentowanej odpowiedzi na informację o wygraniu konkursu przez Uczestnika, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2024 r.
 4. W przypadku braku przesłania odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na kolejnego Uczestnika, według decyzji na podstawie przeprowadzonych obrad.
 5. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy za pośrednictwem kuriera, w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania udokumentowanej odpowiedzi na informację o wygraniu konkursu przez zwycięzcę.
 6. Uczestnik będący zwycięzcą konkursu jest zobowiązany do obliczenia i opłacenia właściwych podatków i innych należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia nagrody.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo decydowania o nagrodach, które nie zostały odebrane.
 1. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową
 1. Organizator ustanawia niniejszą procedurę reklamacyjną.
 2. Reklamacja mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy, lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
  1. Danych Kontaktowych Uczestnika, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 5. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Organizator poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 1. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/,
  4. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach, oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl
 1. Odstąpienie od umowy
 1. Uczestnik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Organizatora (SecretBall Kamil Korczak, ul. Lubuska 23/50, 40-219 Katowice, e-mail: secretball.wygrajps5@gmail.com), o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Uczestnik może odstąpić od umowy, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy Organizator niezwłocznie prześle potwierdzenie jego otrzymania.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności konkursu.

 1. Obowiązywanie i zmiana regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w dacie jego opublikowania.
 2. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w okresie jego obowiązywania, poprzez publikację nowej wersji Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących istoty konkursu lub sposobu jego przeprowadzania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą działalności, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej, w przypadku podania przez Uczestnika błędnego adresu poczty elektronicznej lub jego zmiany w czasie trwania konkursu.
 3. Uczestnicy konkursu mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Uczestników będących konsumentami, wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 5. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
 1. Definicje
 1. Konkurs to konkurs organizowany przez Organizatora za pośrednictwem strony internetowej secretball.pl/konkurs, na warunkach ustanowionych w Regulaminie Konkursu.
 2. Konsument to Uczestnik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Organizator Konkursu to Kamil Korczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SecretBall Kamil Korczak, z siedzibą w Katowicach (40-219) przy ul. Lubuskiej 23/50 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, pod numerem NIP: 5472237686 oraz REGON: 525106077. Z Organizatorem można się skontaktować pod numerem telefonu: 504 129 588 oraz przy użyciu adresu e-mail: secretball.wygrajps5@gmail.com.
 4. Profil Organizatora to witryna www widniejąca w sieci Internet, dostępna w obszarze Serwisu pod adresem URL: instagram.com/secret.ball.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Uczestnik będący przedsiębiorcą, dokonujący zawarcia umowy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Regulamin Konkursu to niniejszy regulamin Konkursu, udostępniony w obszarze strony internetowej Konkursu Organizatora. Regulamin określa warunki przystąpienia do Konkursu i uczestnictwa w nim przez jego Uczestników.
 7. Regulamin Serwisu to Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej instagram.com, udostępniony w obszarze jego strony internetowej.
 8. Serwis to serwis internetowy instagram.com prowadzony przez Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone w języku polskim, pod adresem URL: instagram.com.
 9. Sklep Organizatora to sklep, prowadzony za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: secretball.pl.
 10. Uczestnik to Użytkownik Sklepu Organizatora będący osobą fizyczną, który przystąpił do udziału w Konkursie, pod warunkiem posiadania zdolności do czynności prawnych.
 11. Usługa to usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkownika, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem strony internetowej Konkursu Organizatora, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 12. Użytkownik to podmiot, który zawiera z Organizatorem Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną, lub jednostką organizacyjną

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: SecretBall Kamil Korczak, ul. Lubuska 23/50, 40-219 Katowice | secretball.wygrajps5@gmail.com

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy o świadczenie następującej usługi(*):

Sposób zwrotu uiszczonej płatności:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: SecretBall Kamil Korczak, ul. Lubuska 23/50, 40-219 Katowice

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Numer zamówienia:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: 

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy: 

 • umowy o świadczenie innej usługi: 
 • inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: 

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach konsumenta:

Oświadczam, że zawarta umowa była bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej, opublikowane w CEIDG:

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Data:

Podpis składającego:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)